logo

Kdy je nutné provést krevní test na peptid c a co se ukáže?

C-peptid je složkou sekrece endokrinní slinivky břišní, která je indikátorem produkce inzulínu a používá se k diagnostice diabetu mellitu (DM), k jeho prognóze ak řízení jeho léčby ak diagnostice některých nádorů slinivky břišní.

Spojovací peptid, spojovací peptid.

Anglická synonyma

Spojovací peptid, C-peptid.

Imunoanalýza chemiluminiscenčního enzymu na pevné fázi.

Rozsah detekce: 0,01 - 400 ng / ml.

Ng / ml (nanogram na mililitr).

Jaké biomateriály lze použít pro výzkum?

Jak se správně připravit na studii?

 • Den před studií odstraňte alkohol ze stravy.
 • Nejezte 8 hodin před studií, můžete pít čistou vodu nesycené oxidem uhličitým.
 • Odstraňte fyzický a emoční stres 30 minut před studiem.
 • Nekuřte do 3 hodin před vyšetřením.

Obecné informace o studii

C-peptid (z anglického spojovacího peptidu - „spojující“, „spojující peptid“) je pojmenován, protože spojuje alfa a beta peptidové řetězce v molekule proinzulinu. Tento protein je nezbytný pro implementaci syntézy inzulínu v buňkách slinivky břišní - vícestupňový proces, v jehož konečném stadiu se inaktivní proinzulin štěpí uvolněním aktivního inzulínu. V důsledku této reakce se také vytvoří množství C-peptidu, které se rovná množství inzulínu, a proto se tento laboratorní indikátor používá k hodnocení hladiny endogenního inzulínu (koncentrace samotného inzulínu pro tento účel se měří poměrně zřídka). Je to kvůli zvláštnostem metabolismu inzulínu v normálních a patologických podmínkách slinivky břišní. Po sekreci je inzulín s portálním krevním tokem směrován do jater, který akumuluje jeho významnou část („first pass effect“) a teprve poté vstoupí do systémového oběhu. Výsledkem je, že koncentrace inzulínu v žilní krvi neodráží úroveň jeho sekrece pankreasem. Hladiny inzulínu se navíc významně liší v mnoha fyziologických podmínkách (například příjem potravy stimuluje její produkci a během hladovění je snížen). Jeho koncentrace se také mění v nemocích doprovázených významným poklesem hladiny inzulínu (diabetes mellitus). Když se objeví autoprotilátky proti inzulínu, jsou chemické reakce velmi obtížné. A konečně, pokud se jako substituční terapie použije rekombinantní inzulín, není možné rozlišovat mezi exogenním a endogenním inzulínem. Na rozdíl od inzulínu nepodléhá C-peptid „first-pass effect“ v játrech, takže koncentrace C-peptidu v krvi odpovídá jeho produkci v pankreatu. Protože C-peptid je produkován ve stejném poměru s inzulínem, odpovídá koncentrace C-peptidu v periferní krvi přímé produkci inzulínu v pankreatu. Kromě toho je koncentrace C-peptidu nezávislá na změnách hladin glukózy v krvi a je relativně konstantní. Díky těmto vlastnostem je C-peptidový test nejlepší metodou pro hodnocení produkce inzulínu v pankreatu..

Obvykle je inzulín produkován v beta buňkách slinivky břišní v reakci na zvýšené hladiny glukózy v krvi. Tento hormon má mnoho funkcí, jejichž hlavní funkcí však je zajištění dodávek glukózy do tkání závislých na inzulínu (játra, tuková tkáň a svalová tkáň). Nemoci, u nichž dochází k absolutnímu nebo relativnímu snížení hladiny inzulínu, zhoršují využití glukózy a jsou doprovázeny hyperglykémií. Přes skutečnost, že příčiny a mechanismy vývoje těchto onemocnění jsou různé, hyperglykémie je běžná metabolická porucha, která způsobuje jejich klinický obraz; je diagnostickým kritériem pro diabetes mellitus. Rozlišujte mezi diabetes mellitus 1. a 2. typu a některými dalšími syndromy charakterizovanými hyperglykémií (LADA, MODY-diabetes, těhotenský diabetes atd.).

Diabetes mellitus 1. typu je charakterizován autoimunitní destrukcí pankreatické tkáně. Zatímco beta buňky jsou hlavně poškozeny autoreaktivními T-lymfocyty, autoprotilátky proti některým antigenům beta buněk lze také detekovat v krvi pacientů s diabetem 1. typu. Zničení buněk vede ke snížení koncentrace inzulínu v krvi.

Vývoj diabetu 1. typu u vnímavých jedinců je usnadněn takovými faktory, jako jsou některé viry (virus Epstein-Barr, Coxsackie virus, paramyxovirus), stres, hormonální poruchy atd. Prevalence diabetu 1. typu v populaci je přibližně 0,3-0., 4% a výrazně nižší než u diabetu 2. typu. Diabetes 1. typu se často objevuje před 30. rokem věku a je charakterizován závažnou hyperglykémií a příznaky a u dětí se často náhle vyvíjí na pozadí úplného zdraví. Akutní nástup diabetu typu 1 je charakterizován těžkou polydipsií, polyurií, polyfágií a úbytkem hmotnosti. Diabetická ketoacidóza je často prvním projevem. Tyto příznaky zpravidla odrážejí významnou ztrátu beta buněk, ke které již došlo. U mladých lidí se diabetes typu 1 může vyvíjet déle a postupně. Významná ztráta beta buněk při nástupu onemocnění je spojena s nedostatečnou kontrolou glukózy během léčby inzulinovými přípravky a rychlým vývojem diabetických komplikací. Naopak přítomnost zbytkové funkce beta-buněk je spojena se správnou kontrolou hladin glukózy během léčby inzulínem, s pozdějším vývojem komplikací s diabetem a je dobrým prognostickým znakem. Jedinou metodou pro stanovení zbytkové funkce beta buněk je měření C-peptidu, proto lze tento indikátor použít k predikci diabetu 1. typu během jeho primární diagnózy..

U diabetu typu 2 je narušena sekrece inzulínu a citlivost periferních tkání na jeho účinky. Přestože hladiny inzulínu v krvi mohou být normální nebo dokonce zvýšené, zůstávají nízké, pokud je přítomna hyperglykémie (relativní nedostatek inzulínu). Navíc u diabetu 2. typu jsou narušeny fyziologické rytmy sekrece inzulínu (fáze rychlé sekrece v raných stádiích choroby a bazální sekrece inzulínu během progrese nemoci). Příčiny a mechanismy narušené sekrece inzulínu u diabetu typu 2 nejsou zcela známy, ale bylo zjištěno, že obezita je jedním z hlavních rizikových faktorů a fyzická aktivita významně snižuje pravděpodobnost rozvoje diabetu typu 2 (nebo má příznivý účinek na jeho průběh).

Pacienti s diabetem 2. typu tvoří asi 90-95% všech pacientů s diabetes mellitus. Většina z nich má ve své rodině diabetes typu 2, což potvrzuje genetickou predispozici k nemoci. Typicky se diabetes typu 2 vyskytuje po 40 letech a vyvíjí se postupně. Hyperglykémie není tak výrazná jako u diabetu 1. typu, proto je u diabetu 2. typu neobvyklá osmotická diuréza a dehydratace. Počáteční stádia onemocnění jsou doprovázena nespecifickými příznaky: závratě, slabost a poškození zraku. Pacient jim často nevěnuje pozornost, ale v průběhu několika let onemocnění progreduje a vede k nevratným změnám: infarkt myokardu a hypertenzní krize, chronické selhání ledvin, snížená nebo ztráta zraku, zhoršená citlivost končetin s tvorbou vředů.

Přes přítomnost charakteristických znaků, které umožňují podezření na diabetes 1. nebo 2. typu u pacienta s nově diagnostikovanou hyperglykémií, je jedinou metodou, která umožňuje jednoznačně posoudit stupeň snížení funkce beta buněk, měření C-peptidu, proto se tento indikátor používá v diferenciální diagnostice. typy diabetes mellitus, zejména v pediatrické praxi.

V průběhu času začíná klinický obraz diabetu 2. typu i diabetu 1. typu dominovat projevům dlouhodobé chronické hyperglykémie - onemocnění kardiovaskulárního systému, ledvin, sítnice a periferních nervů. Při včasné diagnóze, včasné léčbě a odpovídající kontrole glukózy lze většině z těchto komplikací zabránit. Léčebné metody by se měly primárně zaměřit na udržení zbytkové funkce β-buněk, jakož i na udržení optimální hladiny glukózy. Rekombinantní inzulinová terapie je nejlepší léčba diabetu 1. typu. Ukázalo se, že rychle zahájená léčba inzulínem zpomaluje proces autoimunitní destrukce β-buněk a snižuje riziko komplikací s diabetem. Tradičně ukazatele glukózy a glykosylovaného hemoglobinu (HbA1C). Tyto indikátory však nejsou schopny charakterizovat účinek léčby na udržení funkce β-buněk. K hodnocení tohoto účinku se používá měření C-peptidu. To je jediný způsob, jak posoudit hladinu sekrece inzulínu slinivkou břišní během léčby exogenními inzulínovými přípravky. Jednou z slibných metod léčby diabetu 1. typu je transplantace (infuze) dárcovských pankreatických buněk. Tato metoda poskytuje optimální regulaci glukózy bez nutnosti opakovaných injekcí inzulínu denně. Úspěch operace závisí na mnoha důvodech, včetně kompatibility tkáně dárce a příjemce. Funkce dárcovských pankreatických P-buněk po transplantaci se hodnotí měřením koncentrace C-peptidu. Použití této metody v Rusku je bohužel stále omezené..

Na rozdíl od diabetu 1. typu nevyžaduje diabetes 2. typu dlouhodobě inzulínovou léčbu. Kontrola nemoci po určitou dobu se dosahuje změnami životního stylu a hypoglykemickými léky. Nakonec však většina pacientů s diabetem 2. typu stále potřebuje inzulínovou substituční terapii pro optimální kontrolu glukózy. Potřeba převést pacienta na inzulínové přípravky zpravidla vzniká v důsledku neschopnosti kontrolovat hladinu glukózy, i když se používá kombinace hypoglykemických látek při maximálních terapeutických dávkách. Tento průběh onemocnění je spojen s významným poklesem funkce β-buněk, který se vyvíjí po několika letech u pacientů s diabetem 2. typu. V této situaci umožňuje měření C-peptidu odůvodnit potřebu změnit taktiku léčby a okamžitě zahájit léčbu inzulínovými přípravky..

Nádory jsou poměrně vzácná onemocnění slinivky břišní. Nejběžnějším nádorem endokrinní slinivky břišní je inzulinom. Zpravidla se vyvíjí ve věku 40-60 let. Ve velké většině případů je inzulinom benigní formace. Inzulinom může být lokalizován nejen v tkáni slinivky břišní, ale také v jakémkoli jiném orgánu (ektopický inzulinom). 80% inzulínu jsou hormonálně aktivní nádory. Klinický obraz onemocnění je způsoben působením nadměrného inzulínu a hypoglykémie. Častými příznaky inzulinomu jsou neklid, bušení srdce, nadměrné pocení (bohatý pot), závratě, hlad a zhoršené vědomí. Příznaky zmírňují příjem potravy. Časté epizody hypoglykémie vedou k poškození paměti, spánku a mentálních změn. Detekce zvýšeného C-peptidu pomáhá při diagnostice inzulinomu a může být použita v kombinaci s jinými laboratorními a instrumentálními metodami. Je třeba poznamenat, že inzulinom je součástí syndromu mnohočetné endokrinní neoplasie a může být také kombinován s jiným nádorem pankreatu - gastrinomem..

Na co se výzkum používá?

 • Posoudit hladinu sekrece inzulínu p-buňkami slinivky břišní v případě podezření na diabetes mellitus;
 • posoudit účinek léčby na zachování zbytkové funkce p-buněk slinivky břišní a posoudit prognózu diabetu typu 1;
 • detekovat významné snížení funkce β-buněk slinivky břišní a včasné zahájení léčby inzulinovými přípravky u pacientů s diabetem typu 2;
 • pro diagnózu inzulinomu, stejně jako doprovodné nádory slinivky břišní.

Když je studie naplánována?

 • V přítomnosti příznaků těžké hyperglykémie u diabetu 1. typu: žízeň, zvýšený denní objem moči, přírůstek hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu;
 • v přítomnosti příznaků střední hyperglykémie u diabetu 2. typu: poškození zraku, závratě, slabost, zejména u lidí s nadměrnou tělesnou hmotností nebo obezitou;
 • v přítomnosti příznaků chronické hyperglykémie: progresivní pokles zraku, snížená citlivost končetin, tvorba dlouhodobých neléčivých vředů dolních končetin, vývoj chronického selhání ledvin, ischemická choroba srdeční a arteriální hypertenze, zejména u lidí s nadváhou nebo obézních;
 • při provádění diferenciální diagnostiky diabetu typu 1 a 2, zejména v případě diagnózy diabetu u dětí a mladých lidí;
 • ve fázi monitorování léčby diabetu 1. typu;
 • při rozhodování, zda zahájit inzulinovou terapii u pacientů s diabetem 2. typu, kteří nemohou dosáhnout optimální hladiny glukózy kombinací hypoglykemických léků v maximální možné terapeutické dávce;
 • v přítomnosti příznaků hypoglykémie s inzulinomem: úzkost, palpitace, nadměrné pocení, závratě, hlad, zhoršené vědomí, paměť, spánek a psychika.

Co výsledky znamenají?

Referenční hodnoty: 1,1 - 4,4 ng / ml.

Důvody pro zvýšené hladiny C-peptidu v séru:

 • obezita (mužský typ);
 • nádory pankreatu;
 • užívání sulfonylmočovinových přípravků (glibenklamid);
 • syndrom dlouhého QT.

Důvody pro snížení hladiny C-peptidu v séru:

 • diabetes;
 • použití thiazolidindionů (rosiglitazon, troglitazon).

Co může výsledek ovlivnit?

V případě zhoršené funkce jater (chronická hepatitida, jaterní cirhóza) je hladina C-peptidu zvýšena.

Kdo objedná studii?

Endokrinolog, praktický lékař, pediatr, anesteziolog-resuscitátor, oftalmolog, nefrolog, neurolog.

Literatura

Chernecky C. C. Laboratorní testy a diagnostické postupy / S.S. Chernecky, B.J. Berger; 5. ed. - Saunder Elsevier, 2008.

Funkce c-peptidu v těle a co to je, látková norma, hormonální analýza

Odpověď na otázku „co to znamená s peptidem“ je známa, kromě lékařů, lidem s diabetem. Peptid C je látka produkovaná pankreasem a konkrétně jeho beta buňkami. Označuje množství vlastního inzulínu v těle. Analýza na hormonální c-peptid je předepsána pro podezření na diabetes mellitus 1. nebo 2. typu.

Jak to funguje

A přesto, c-peptidy, o jaký druh látky jde, pro co je? Proces jeho výskytu vypadá takto. Pankreas vylučuje preproinsulin, poté se z něj oddělí protein L-peptid, objeví se látka proinzulin, která je určena k podpoře tvorby inzulínu. Spíše je inzulín uložen jako proinzulin v našem těle..

Se zvýšením glukózy se proinzulinová molekula, ze které slinivka břišní tímto způsobem odděluje požadovaný hormon, rozpadá na inzulin a aminokyselinový zbytek - c-peptid. Toto je zjednodušený diagram tvorby C-peptidu a inzulínu. Ve skutečnosti je řetězec transformací, který vede k sekreci inzulínu a uvolňování c-peptidu, mnohem komplexnější. Zbytek aminokyselin se nazývá spojování.

Se zvýšením hladiny cukru v krvi se zvyšuje sekrece inzulínu, což znamená c-peptid. Proto množství aminokyselinového zbytku indikuje obsah cukru (glukózy). Hormonální inzulín a C-peptid jsou produkovány ve stejném množství. Inzulín, oddělený od proinzulinu, však není aktivní. Tímto způsobem slinivka vytváří v těle přísun inzulínu..

Tento inzulín se nazývá endogenní. Syntetizovaný lék Insulin, který lze zakoupit v lékárně, je exogenní inzulín. K léčbě lidí lze použít inzulín generovaný zvířecí slinivkou, protože tento hormon u lidí a zvířat má stejnou strukturu..

Krevní test na tento protein ukazuje, že je-li jeho obsah příliš nízký, došlo k poklesu produkce inzulínu, což nepřímo svědčí o přítomnosti nádoru (inzulinu) slinivky břišní..

Důvody pro jmenování studie

Inzulín je velmi důležitý hormon. Metabolismus uhlohydrátů v těle a příjem energie našimi orgány závisí na tom, protože je to glukóza, která je pro člověka zdrojem energie. A inzulín ho transportuje. Analýza inzulinu produkovaného slinivkou břišní je zřídka předepisována, protože ne vždy dává objektivní odpověď:

 • Inzulin tvořený slinivkou břišní původně vstupuje do naší játra, kde se částečně usazuje, protože se zde ukládají hormonální zásoby. Ne všechny hormony vytvářené v těle vstupují do krevního řečiště.
 • Hormonální obsah se zvyšuje po jídle se sacharidem, protože slouží jako stimul pro tvorbu inzulínu.
 • Pokud je člověk nemocný s diabetes mellitus nebo některými jinými chorobami, nelze studii provést spolehlivě.
 • Během období léčby injekcemi inzulínu analýza pro látku c-peptid také neukazuje přesně, kolik inzulínu je produkováno tělem pacienta..

Je lepší provést analýzu hormonálního c-peptidu, protože:

 • c-peptid není zadržován v játrech pacienta;
 • jeho objem se nemění po vydatném jídle s příjmem uhlohydrátů;
 • endogenní inzulín žije v krvi pouze 4 minuty a navazující peptid - 20 minut;
 • látka přímo indikuje množství inzulínu produkovaného v těle.

Vlastnosti analýzy budou popsány níže. Pro pacienta se liší od studie biochemického krevního testu..

Odchylky v objemu aminokyselinových zbytků od normy

Prvním onemocněním, které může být indikováno odchylkou od normy c-peptidu, je diabetes mellitus typu 1 nebo 2. Jaká je hrozba snížené hodnoty ukazatele a kdy k tomu dojde:

 • Při chirurgickém ošetření, během kterého byla odstraněna část pankreatu. Beta buňky se snížily, proinzulin, inzulín a peptid C v krvi - také.
 • Při léčbě injekcemi inzulínu, během kterých dochází k hormonální substituční terapii. Množství c-peptidu nalezené ve studii nebude odrážet skutečný stav věcí v tomto případě.
 • S diabetes mellitus typu 2 nezávislým na inzulínu.
 • Během stresových situací.

Indikátor může být také snížen v přítomnosti autoimunitních protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu (peptid C) v krvi. Tato patologie způsobuje nepříjemná onemocnění, která zahrnují revmatoidní artritidu. Pro známky revmatoidní artritidy se někdy provádí test na citrullinovaný peptid. Pokud jsou nalezeny v krvi, můžete si být jisti 99% přítomností této choroby..

Pokud analýza ukázala, že se obsah c-peptidu zvyšuje, jsou možné následující možnosti:

 • vznik benigního nebo maligního inzulinu, který stimuluje volnou produkci inzulínu a jeho uvolňování do krve;
 • necitlivost těla na vlastní inzulín;
 • mnohočetné ovariální cysty u žen, které vedou k narušení jejich fungování;
 • vysoká hladina látky označuje degeneraci ledvin do tukové tkáně, jejich smrt;
 • člověk je obézní;
 • na elektrokardiogramu je syndrom prodlouženého intervalu QT;
 • léčba léky, které snižují množství cukru nebo hormonálních léků.

Zvýšená hodnota c-peptidu v některých případech neumožňuje přesnou diagnostiku. K potvrzení diagnózy provedené po analýze jsou nutné další studie. Například ledviny mohou trpět přebytkem natriuretického peptidu, pak pacient potřebuje úplně jinou léčbu.

Typy SD 1 a 2

Diabetes typu 1 znamená, že pacient ničí buňky slinivky břišní. Kvůli poklesu počtu zdravých beta buněk se snižuje množství produkovaného inzulínu. Tento typ diabetu je mladý, dokonce i dítě ho může mít.

Diabetes mellitus 2. typu znamená, že pacient má sníženou produkci endogenního inzulínu. S tímto typem diabetu se také snižuje citlivost orgánů na inzulín produkovaný žlázou. Hladina cukru v krvi, která indikuje přítomnost diabetu, stoupá. Přesný mechanismus pro zvýšení hladiny cukru v krvi u diabetu typu 2 není zcela objasněn..

Analýza zbytků aminokyselin

Stanovení c-peptidu je studie objemu proteinové části proinzulinu, který je izolován z krevního séra. Proveďte studii imunochemiluminiscenční metodou.

Když je předepsána analýza

C-peptid je testován jako další diagnostický indikátor pro oba typy diabetu. Kromě toho se analýza provádí, když je v těle nedostatek glukózy způsobený uměle. To také zahrnuje studium aminokyselinových zbytků v jaterních patologiích, s mnohočetnými ovariálními cystami, podezření na inzulinom. Analýza žilní krve na c-peptid pomáhá pochopit situaci při určování účinnosti hormonální substituční terapie.

Po chirurgickém zákroku s resekcí části slinivky břišní studie stanoví, zda zbývající část žlázy zvládne své funkce. Indikátor pomáhá lékaři učinit správné rozhodnutí o ukončení inzulínové terapie. Analýza se provádí také u obézních dospívajících, kteří byli úspěšně léčeni na diabetes. S chronickým přebytkem glukokortikoidů (Cushingův syndrom) se také zjistí hladina c-peptidu. Množství látky se stanoví pomocí somatotropinomu (jedná se o hypofyzární adenom, který je doprovázen zvýšenou tvorbou hormonu STH). Zvyšuje množství c-peptidů.

Indikací pro analýzu jsou stížnosti pacienta na trvalou žízeň, zvýšení množství denní moči a zvýšení tělesné hmotnosti. Tyto příznaky mohou naznačovat cukrovku..

Povolené ukazatele

Proteinový c-peptid se liší tím, že jeho obsah v těle nezávisí na pohlaví a věku pacienta. Sazba pro ženy je stejná jako u mužů. Denní příjem c-peptidu, někdy po jídle, se pohybuje od 0,9 do 7,1 ng / mg. Pokud se analýza provádí na lačný žaludek, pak by množství tohoto typu proteinu mělo být v rozmezí mezi 0,78 a 1,89 ng / mg. U dětí byly stanoveny stejné normy pro c-peptid. Spodní limit může být mírně narušen a považován za normální, protože c-peptid je původně umístěn v beta buňkách a v krvi se objevuje až po jídle.

Jak se připravit na analýzu?

Protože je odebrána venózní krev k analýze a protože příjem potravy ovlivňuje tvorbu inzulínu, měla by být krev darována na lačný žaludek. Zpravidla je povoleno mít svačinu nejpozději 8 hodin před studiem.

Nedoporučuje se užívat alkoholické nápoje v předvečer studie. Je lepší zdržet se kouření ráno. Den předtím byste měli jíst tak, jak jste zvyklí, aby studie poskytla objektivní výsledek..

Je rozumné přestat brát hormonální léky den před studií, pokud nejsou životně důležité. Pokud pacient bere léky neustále a jsou potřebné k zajištění důležitých funkcí těla, měl by být lékař o tom varován. Na večeři nejezte čokoládu ani jiné sladkosti. Když pacient již daroval krev, mohou být přijata nezbytná léčiva.

Interpretace výsledků analýzy provádí endokrinolog. Než s ním budete mluvit, nemusíte předepisovat léčbu sami..

Analýza pro C-peptid (jak brát a proč to potřebujete)

Diabetes mellitus je velmi obtížně diagnostikovatelná nemoc, protože její příznaky jsou poměrně rozsáhlé a mohou být příznaky jiných nemocí..

Někdy existuje naléhavá potřeba provést nejen standardní testy na cukrovku, ale také předepsat řadu speciálních testů k určení konkrétního typu, typu endokrinní choroby, aby bylo možné sestavit individuální komplexní léčebný program, který pomůže pacientům vyrovnat se s nemocí.

Tomu napomáhá speciální test - analýza C-peptidu.

Co je C-peptid

Jednoduše řečeno, C-peptid je „vedlejší produkt“, který se vytváří v důsledku syntézy hormonálního inzulínu.

Všichni již víte, že zvláště důležitý hormon pro diabetiky - inzulín je syntetizován slinivkou břišní. Způsob jeho endogenní tvorby (přirozený, uvnitř těla) je velmi složitý a mnohostranný proces, který probíhá v několika fázích..

Abychom o tom však mohli mluvit, je nutné trochu popsat metabolické procesy, které se v našem těle vyskytují každou sekundu..

Všechny orgány „spolu komunikují“ pomocí krve, která dodává z jedné části těla do druhé určitou sadu chemických látek, které byly vyrobeny jedním nebo druhým lidským tělem nebo přijaty potravou. Tyto látky mohou být užitečné i škodlivé, které vznikaly při procesu výživy buněk (jedná se o tzv. Metabolické odpady, které vstupují do krve a vylučují se orgánem, který filtruje krev - ledviny).

Glukóza je potřebná k nasycení buňky energií.

Může být vyroben z rezerv vlastního těla (určité procento je ve formě glykogenu v játrech, svalech, rezervách tuků, které lze také použít jako „potravu“ pro tělo) a ze sacharidů (tento zdroj energie je hlavní).

Samotnou glukózu však nemohou použít buňky bez zvláštního hormonu, který by je mohl proniknout. Inzulín lze považovat za číšníka, který nastavuje speciální bufetový stůl pro každou konkrétní buňku. Proto se nazývá transportní hormon (distribuuje glukózu).

Bez něj nemohou buňky „jíst“ a postupně začnou trpět hladem a umírat! Proto je to tak důležité.!

V pankreatu, stejně jako mnoho jiných vnitřních orgánů, existují zvláštní zóny, které jsou odpovědné za sekreci (segregaci, tvorbu) určitých látek, které urychlují nebo zpomalují metabolické (metabolické) procesy, což je základem pro blaho celého vnitřního lidského těla..

Konkrétně se náš hrdina rodí ve formě zvláštní látky, která se skládá z několika prvků.

Zpočátku, ve speciální zóně žlázy (v β-buňkách nebo ve slinivce břišní, je to zvláštní skupina buněk zvaných ostrůvky Langerhansových ostrovů) začíná speciální primární proces chemických reakcí v reakci na zvýšené množství cukru v krvi, v důsledku čehož je velká množství aminokyselin (110 aminokyselin) ).

Jednoduše řečeno, v β-buňkách existuje chemická laboratoř, ve které se přidáním různých prvků začíná proces tvorby aktivního inzulínu..

Těchto 110 aminokyselin se nazývá preproinzulin, který se skládá z A-peptidu, L-peptidu, B-peptidu, C-peptidu.

Tato hmota se vůbec nepodobá obvyklému inzulínu, ale je to pouze hrubý obrobek, který vyžaduje oddělené zpracování potřebného tuhého zpracování,.

Zpracování spočívá v tom, že chemický řetězec je přerušen enzymy (jsou to také enzymy), což vám umožní oddělit pouze to, co bude nezbytné pro tvorbu hormonu, který hledáme.

Tímto způsobem se oddělí malá část L-peptidu..

V této fázi se již objevuje tzv. Proinzulin - látka blíže k „čistému“ inzulínu.

Je však „prázdný“, neaktivní a nemůže vstoupit do zvláštních vztahů se sladkou glukózou a jinými látkami. Aktivuje další sadu enzymů, které oddělují C-peptid od látky, ale současně vytvářejí silnou vazbu mezi A a B peptidy. Tato vazba představuje speciální disulfidové můstky.

Právě to jsou peptidové řetězce A-B spojené disulfidovými můstky, které jsou naším hormonálním inzulinem, který je již schopen plnit svou roli a distribuovat glukózu buňkami..

Inzulín a C-peptid se uvolňují do krve ve stejném množství!

Jaká je však role zbytkové látky C, stále není jasné. Vědci mají sklon věřit, že nehrají významnou roli v metabolismu a přisuzují ji řadě zbytkových produktů získaných metabolickým procesem.

Proto je C-peptid tak nezodpovědně přisuzován vedlejším produktům, které vstupují do krve po vytvoření inzulínové látky..

Toto je stále považováno, protože chemici nemohou pochopit, k čemu je tento prvek. Jeho funkce a přínosy pro tělo zůstávají záhadou. Po provedení řady studií však američtí vědci dospěli k nečekanému závěru. Pokud je stejné množství C-peptidu podáváno diabetikům současně s inzulínem, pak je patrné snížení rizika vzniku komplikací diabetu, zejména:

Diabetes však nemůže být vyléčen C-peptidem!

Kromě toho jsou náklady na tuto uměle syntetizovanou látku neodůvodněně vysoké, protože se nevyrábí v rámci masových farmaceutických produktů a dosud nebyla oficiálně přijata jako terapeutické léčivo..

Jak testovat C-peptid

Analýza c-peptidu, stejně jako mnoho jiných typů laboratorních testů, se provádí přísně na lačný žaludek!

Musí uplynout nejméně 8 hodin od posledního jídla.

Není třeba dodržovat žádnou speciální dietu ani řadu dalších doporučení.

Aby test ukázal spolehlivé výsledky, musíte vést svůj obvyklý životní styl, ale nejedte brzy ráno před darováním krve na analýzu. Samozřejmě nemůžete pít alkohol, kouřit a užívat jiné drogy..

Stres také ovlivňuje stav odebrané krve..

Samozřejmě nezapomeňte, že glukóza přímo ovlivňuje syntézu inzulínu. Pokud je jeho koncentrace v krvi vysoká, pak to stimuluje pankreas k uvolnění většího objemu hormonu do krve, stejné množství bude v krvi a C-peptidu.

K vyšetření se obvykle odebírá krev ze žíly..

Proč laboratorní analýza určuje množství C-peptidu, nikoli samotného inzulínu?

Tato skutečnost je samozřejmě poněkud podivná, protože C-peptid je vedlejší produkt, zbytečný produkt hormonální syntézy. Proč je tedy věnována tolik pozornosti, když je důležitý aktivní a připravený hormon??

Všechno je velmi jednoduché! Koncentrace látek v krvi není konstantní, protože plní určitou roli a postupně se konzumují.

Inzulín má velmi krátkou životnost - pouze 4 minuty. Během této doby pomáhá vstřebávat glukózu v procesu intracelulárního metabolismu..

Životnost C-peptidu je mnohem delší - 20 minut.

A protože jsou uvolňovány ve stejných množstvích, je mnohem snazší posoudit objem inzulínu podle „postranní“ koncentrace peptidu..

To naznačuje, že objem inzulínu v krvi je 5krát menší než množství C-peptidu.!

Důvody pro jmenování takové analýzy

Již jsme se zmínili o tom, proč je taková analýza potřebná na začátku článku, ale lze ji přiřadit z jiných důvodů:

 • plánuje se zavedení individuální inzulínové terapie během léčby pacienta s diabetem 2. typu

Lékař se musí ujistit o kvalitativních vlastnostech pankreatu, aby v reakci na hyperlykémii produkoval určité procento endogenního inzulínu. Na základě získaných výsledků je mnohem snazší upravit požadovanou dávku hormonu. V budoucnu může být tento test předepsán a opakován.

 • nepřesnosti v diagnostice

Když byly přijaty další laboratorní testy, ale jejich výsledky je obtížné posoudit typ diabetes mellitus, pak tato analýza může snadno určit konkrétní typ onemocnění: pokud je v krvi hodně C-peptidu, pak je diagnostikován diabetes typu 2, pokud je zaznamenána jeho nízká koncentrace, pak to indikuje diabetes mellitus 1. typu.

 • u člověka byla diagnostikována polycystická vaječník

Funkční stav vaječníků je přímo ovlivněn množstvím inzulínu v krvi. Pokud je v krvi málo, může to způsobit: primární amenoreu, anovulaci, časný nástup menopauzy nebo sloužit jako jeden z důvodů, proč se oplodnění stává velmi obtížným a někdy i nemožným. Kromě toho inzulín také ovlivňuje produkci steroidních hormonů ve vaječníku..

 • po operaci pankreatu je nutné kontrolovat zbytkovou schopnost syntetizovat endogenní hormon
 • člověk trpí častými záchvaty hypoglykémie, ale zároveň nemá diabetes

Dekódování a norma C-peptidu

V závislosti na metodě výzkumu jsou normy nebo referenční hodnoty následující:

 • 298 - 1324 pmol / l
 • 0,5 - 2,0 mng / l
 • 0,9 - 7,1 ng / ml

Pokud je zvýšený obsah této látky v krvi, pak to znamená následující nemoci a odchylky:

 • diabetes mellitus 2. typu
 • nefropatie stadia V (onemocnění ledvin)
 • inzulinom
 • polycystický vaječník
 • použití tabletové terapie snižující hladinu glukózy
 • Itsenko-Cushingova nemoc
 • užívání řady léků (glukokortikoidy, estrogeny, progesteron)

Pokud je koncentrace nízká:

 • diabetes mellitus 1. typu
 • nestabilní duševní stav způsobený častým stresem
 • alkoholické intoxikace

Pokud najdete chybu, vyberte část textu a stiskněte Ctrl + Enter.

Publikace O Cholecystitidou

Technika duodenální intubace - indikace, příprava pacienta a dieta

Úplavice

Klasická a frakční duodenální intubace jsou postupy, při nichž jsou pacientovi odebrány žlučové sekrety pro analýzu pomocí sondy. Správně provedený odběr vzorků tekutin pomáhá určit patologie, detekovat helminthiázu uvnitř žlučníku a jater s přesností 90%.

Zvracení u novorozence

Úplavice

Zvracení u kojenců není běžné. Proto se důrazně nedoporučuje nechat jej bez dozoru. Situaci může správně posoudit pouze lékař. Situace se stává zvláště nebezpečnou, pokud dítě zvrací a má horečku, zvyšuje se riziko dehydratace.